นโยบายการรับเปลี่ยน- คืนสินค้า

  1. บริษัทฯพร้อมยินดีรับเปลี่ยน-คืนสินค้า ให้กับลูกค้าทุกท่าน เช่น กรณีสั่งซื้อผิดรุ่น, สั่งซื้อผิดขนาด, สั่งซื้อผิดจำนวน หรือจากสาเหตุอื่น ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา
  2. ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน-คืนสินค้าให้ท่านใหม่ โดยปกติภายใน 3 วันทำการ หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ได้ตกลงกันไว้กับบริษัทฯ
  3. สินค้าที่ส่งมาเปลี่ยน-คืนสินค้า ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ คือสินค้าที่ยังไม่ถูกดัดแปลง ติดตั้ง หรือชำรุด
  4. บรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาเปลี่ยน-คืนสินค้า ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน-คืน ในกรณี ข้อ 3 และ 4 และถือว่าการพิจารณาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
  6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน-คืน สินค้าที่สั่งทำ, สินค้าที่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากสินค้าสำเร็จรูปปกติ รวมถึงสินค้าที่ตกลงไว้ว่ามีเงื่อนไขไม่รับเปลี่ยน- คืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยน-คืนสินค้า และเกิดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งขึ้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายด้านค่าขนส่งที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด
  8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อควรปฏิบัติพื้นฐาน: ทุกครั้งที่ได้รับสินค้า ท่านควรตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของสินค้า และบรรจุภัณฑ์ หากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์มีปัญหา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที